配信日
2021年11月30日
配信先グループ
Tagalog
[IKT21-31]【Para sa mga nangangailangan ng tagasalin ng wika o interpreter】
Mayroong dalawang sistema para sa serbisyo ng pagsasalin ng wika sa prepektura ng Kanagawa.

●Tagasalin ng wika para sa pang-araw-araw na pamumuhay
Ang mga dayuhang residente sa prepektura na nangangailangan ng tulong ng tagasalin ng wika o interpreter para sa pang-araw-araw na pamumuhay ay maaring humiling ng tulong ng boluntaryong tagasalin ng wika.
Gayunpaman, ang pagsasalin ng wika ay para lamang sa pampublikong serbisyo.
Ang pagpapadala ng tagasalin ng wika o interpreter ay limitado lamang sa loob ng prepektura ng Kanagawa.

Halimbawa ng pampublikong serbisyo:
・Mga kumperensya o pagpupulong sa pampublikong paaralan tulad ng kumperensya ng magulang at guro, pagpayo sa kurso na kukunin, at oryentasyon bago pumasok sa paaaralan.
・Para sa mga tanggapan ng pamahalaan, tanggapan ng imigrasyon, mga sentro ng paggabay sa mga bata, atbp.
・Mga pagsusuri at konsultasyon tungkol sa kalusugan sa mga pampublikong sentro ng kalusugan.
・Arbitrasyon sa korte ng pamilya
・Suporta para sa mga dayuhang mamamayan na naapektuhan ng kalamidad
※Para sa mga interpreter sa pampublikong paaralan, ang paaralan ang hihiling ng suporta ng tagasalin ng wika at sasagot ng gastos.
Kung kailangan ang suporta ng tagasalin ng wika, mangyaring kumonsulta muna sa paaralan.
Hindi sakop sa serbisyong ito ang mga pribadong paaralan, kaya’t hindi maipapadala ang interpreter.

Suportadong wika:
Ingles, Intsik, Koreyano, Espanyol, Portuges, Tagalog, Thai, Vietnamese

Bayad:
1 beses (3 oras) \3,300 (+tax)
Paraan ng pag-apply:
Mangyaring tumawag sa “MIC Kanagawa” 045-317-8813


●Tagasalin ng wika o interpreter sa ospital
Mayroong 70 na ospital sa prepektura ng Kanagawa na nagbibigay ng suporta ng tagasalin ng wika.
Suportadong wika:
Intsik, Koreyano, Tagalog, Portuges, Espanyol, Ingles, Thai, Vietnamese, Lao, Cambodian, Ruso, Pranses, Nepalese (13 Wika)

Bayad:
1 beses (2 oras) Humigit-kumulang \3,000
Maaaring babayaran ng ospital ang gastos para dito, o maaring pasyente ang magbabayad ng bahagi ng gastos. Depende sa ospital ito, kaya mangyaring magtanong.

Paraan ng pag-apply:
Mangyaring direktang magtanong sa ospital kung saan magpapasuri.
https://mickanagawa.web.fc2.com/haken.html#haken1

Bilang karagdagan, kung nais humiling ng suporta ng interpreter para sa iba pang wika o may ibang katanungan, mangyaring tumawag sa “Multilingual Support Center Kanagawa”. 045-316-2770
Lunes~Biyernes 9:00~12:00 13:00~17:15

Suportadong wika:
Ingles, Intsik, Tagalog, Vietnamese, Espanyol, Portuges, Nepalese, Thai, Koreyano, Indonesian, simpleng wikang Hapon


※Mangyari lamang na ipaalam sa amin kung hindi ma-access ang nasabing link.
[infokanagawa@kifjp.org]
**********************
Kanagawa International Foundation
E-mail:infokanagawa@kifjp.org

Mangyaring ipaalam rin sa mga kaibigan, pamilya at iba pang kakilala ang “INFO KANAGAWA”.
Pagpa-parehistro / mangyaring magpakansel dito.
https://www.kifjp.org/infokanagawa/ta

ページの先頭へ