配信日
2020年07月30日
配信先グループ
Tagalog
[IKT20-16]【Para sa mga dayuhan na nais magtrabaho sa Japan pagkatapos ng pagtatapos sa high school】
Ang mga dayuhan na nais magtrabaho sa Japan pagkatapos ng pagtatapos sa high school ay maaaring mapahintulutan ng Immigration Bureau na mabago ang katayuan ng paninirahan o visa sa "TEIJUSHA" (Long-term Resident Visa) o "TOKUTEI KATSUDO" (Specified Activities Visa).

Upang mabago ang kanyang katayuan, kailangang naangkop sa lahat ng sumusunod na kalagayan:

● Mga taong maaaring baguhin ang katayuan ng paninirahan o visa sa "TEIJU-SHA" (Long-term Resident Visa) mula sa "KAZOKU TAIZAI" (dependent).

① Nakapagtapos ng elementarya at junior high school sa Japan.
※ Sa junior high school, kabilang din ang night junior high school(YAKAN CHUGAKU).

② Nakapagtapos o inaasahang makapagtatapos ng senior high school sa Japan.
※ Sa senior high school, kabilang ang part-time (TEIJISEI) at correspondence (TSUSHINSEI) high school.

③ Kasalukuyang naninirahan sa Japan at may visa na "KAZOKU TAIZAI" (dependent).
※ Maaaring mag-aplay kahit "Ryugaku" (student visa) ang kasalukuyang visa, kung naaangkop din sa mga kalagayan o karapat-dapat sa "Kazoku Taizai" (dependent).

④ Nagsimulang nanirahan sa Japan bago maging 17 taong gulang.

⑤ Mayroon nang tiyak na pagtatrabahuhan o kumpanya.
※ Kailangan na nakatakdang magtatrabaho ng mahigit sa 28 oras sa isang linggo.

⑥ Nakarehistro ang paninirahan (may "JUMINHYO") o naka-ulat na ng iba pang mga opisyal na dokumento sa kinauukulang tanggapan ng gobyerno.


● Mga kailangang isumite:

① Application form(T). Maglakip ng ID Photo.
http://www.moj.go.jp/content/001290187.pdf
※ Ang application form ay maaari rin mahingi sa reception desk ng Regional Immigration Bureau.

② Resume (RIREKISHO). Mangyaring isulat ang petsa ng pagtatapos sa paaralan ng elementarya at junior high school sa Japan.

③ Kopya ng diploma o sertipiko ng pagtatapos mula sa paaralan ng elementarya at junior high school sa Japan.

④ Sertipiko ng Garantiya ng Pagkakakilanlan (MIMOTO HOSHO-SHO).
Ang mag-gagarantiya o tagapanagot ay hindi kailangang magulang.
http://www.moj.go.jp/content/000007381.pdf
※ Maaari rin mahingi sa reception desk ng Regional Immigration Bureau.

⑤ Mga dokumento/sertipiko na nagpapatunay na nakatapagtapos o inaasahang makapagtatapos ng senior high school sa Japan.

⑥ Katunayan na magiging empleyado sa kumpanya sa Japan tulad ng kontrata ng trabaho, probisyonal na abiso (NAITEI TSUCHI-SHO).

⑦ Sertipiko ng Rehistro ng Paninirahan (JUMINHYO). Kailangan nakasulat dito ang lahat ng miyembro ng pamilya na kasamang naninirahan at hindi dapat nakasulat ang "MY NUMBER".


● Mga dayuhan na maaaring baguhin ang katayuan ng paninirahan o visa sa "TOKUTEI KATSUDO" (Specified Activities Visa) mula sa "KAZOKU TAIZAI" (Dependent) visa.

① Nakapagtapos o inaasahang makapagtatapos ng senior high school sa Japan.

※ Sa senior high school, kabilang ang "TEIJI-SEI" (part-time) at "TSUSHIN-SEI" (correspondence) high school.
※ Ang mga lumipat sa senior high school sa Japan mula ibang bansa ay kinakailangan na mayroong kakayahan sa wikang Hapon na katumbas ng antas na N2 sa Japanese Language Proficiency Test (JLPT).

② Ang tagapagtaguyod na magulang ay nakatira sa Japan.

③ Kasalukuyang naninirahan sa Japan at may visa na "KAZOKU TAIZAI" (dependent).
Kabilang din dito ang sa kasalukuyan ay may "RYUGAKU" (Student) visa, ngunit naaangkop din sa mga karapat-dapat ng visa ng "KAZOKU TAIZAI" (dependent).

④ Mga nagsimulang nanirahan sa Japan bago maging 17 taong gulang.

⑤ Mayroon nang tiyak na pagtatrabahuhan tulad ng kumpanya.
※ Kailangan na nakatakdang magtatrabaho ng mahigit sa 28 oras sa isang linggo.

⑥ Nakarehistro ang paninirahan (may "JUMIN-HYO") o naka-ulat na ng iba pang mga opisyal na dokumento sa kinauukulang tanggapan ng gobyerno.


● Mga kailangang isumite:

① Application form(U). Maglakip ng ID Photo.
http://www.moj.go.jp/content/001290192.pdf
※ Ang application form ay maaari ring mahingi sa reception desk ng Regional Immigration Bureau.

② RIREKI-SHO (resume). Mangyaring isulat ang petsa kung kailan nagsimula ng pagpasok sa paaralan ng senior high school sa Japan.

③ ZAIGAKU SHOMEI-SHO (Student Enrollment Certificate) mula sa senior high school sa Japan na pinapasukan.

④ Para sa lumipat ng senior high school mula ibang bansa, kailangan magsumite ng sertipiko na magpapatunay na pumasa sa pagsusulit ng JLPT(Japanese Language Proficiency Test) ng antas na N2 o mahigit pa, o pumasa sa BJT Business Japanese Proficiency Test/JLRT (JETRO Listening and Reading Comprehension Test) (written test) na may 400 puntos o mahigit pa.

⑤ Sertipiko ng Garantiya ng Pagkakakilanlan (MIMOTO HOSHO-SHO). Kailangan magulang ang mag-garatiya.
http://www.moj.go.jp/content/000007381.pdf 
※Ang form ay maaari rin mahingi sa reception desk ng Regional Immigration Bureau.

⑥ Mga dokumento/sertipiko na nagpapatunay na nakapagtapos o inaasahang makapagtatapos ng senior high school sa Japan.

⑦ Katunayan na magiging empleyado sa kumpanya sa Japan tulad ng kontrata ng trabaho, probisyonal na abiso (NAITEI TSUCHI-SHO).

⑧ Sertipiko ng Rehistro ng Paninirahan (JUMIN-HYO). Kailangan nakasulat dito ang lahat ng miyembro ng pamilya na kasamang naninirahan at dapat hindi nakasulat ang "MY NUMBER".


Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring tingnan ang website ng Ministry of Justice.
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00122.html (Wikang Hapon)

Makipag-ugnay sa:
Tokyo Immigration Bureau 0570-034259 (Tawag mula sa IP Phone, PHS o ibang bansa: 03-5796-7234)
Tanggapan sa Yokohama:045-769-1720


★ Konsultasyon tungkol sa visa
● Konsultasyon tungkol sa Edukasyon sa Kanagawa/ME-net

Mangyaring tumawag sa telepono para makapagpa-reserba.
http://me-net.or.jp/service/consultation

① YOKE Information Consultation Corner
045-222-1209
Ika-2ng Sabado ng buwan: Wikang Ingles at Intsik
Ika-4 na Sabado ng buwan: Wikang Ingles at Espanyol
10:00-13:00/ Oras ng tanggapan hanggang 12:30
Mangyaring makipag-ugnay tungkol sa ibang suportadong wika.

② Minami Lounge
045-232-9544
Ika-4 na Huwebes ng buwan: Wikang Ingles at Intsik
13:30-15:30
Mangyaring makipag-ugnay tungkol sa ibang suportadong wika.

● Kanagawa-ken Gyoseishoshikai (Kanagawa Administrative Lawyers Association)
045-227-5560
Lunes: Wikang Hapon
Miyerkules: Wikang Hapon at Ingles
Biyernes: Wikang Hapon at Intsik
Ika-4 na Biyernes ng buwan: Espanyol at Portuges
13:30-16:30
https://www.kana-gyosei.or.jp/wp/img/9c19be60e0943cdda57f5391e29258fe.jpg

● Multilingual Support Center Kanagawa
045-316-2770
e-mail: kmlc@kifjp.org
Mangyaring tingnan ang website upang matiyak ang suportadong wika at araw na nakatakda.
Website: http://kifjp.org/kmlc/
9:00-12:00/13:00-17:15


※Mangyari lamang na ipaalam sa amin kung hindi ma-access ang nasabing link.
[infokanagawa@kifjp.org]
**********************
Kanagawa International Foundation
E-mail:infokanagawa@kifjp.org

Mangyaring ipaalam rin sa mga kaibigan, pamilya at iba pang kakilala ang “INFO KANAGAWA”.
Pagpa-parehistro / mangyaring magpakansel dito.
http://www.kifjp.org/infokanagawa/ta

ページの先頭へ